วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2566
โครงการติดตั้งกันสาดบริเวณหน้าห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด 4.50 คูณ 28.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
1  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กค - ๗๒๔๖ นม.(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๓๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นางสาวสุพัตตรา บุญกลาง ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายกิตติพงษ์ โพสุนทร ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายนพพร อินสุข ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายพัฒนพงษ์ สระพรม ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายภัทร สุขจันทึก ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายศรราม ทองเทพ ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง