วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณและใบอนุโมทนาบัตร(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(กองช่าง)เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๘๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ๘๕-๗๖๔๒ นม.(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒ -๕๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง