วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล ขนาดกว้าง 8.00 ยาว 16.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของบริหารส่วนตำบลขนงพระ
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ศพด.บ้านซับสวอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างโครงการติดตั้งกันสาดบริเวณหน้าห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด 4.50 คูณ 28.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0033 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-65-0070 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) ก๊อกอ่างล้างหน้า จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
โครงการติดตั้งกันสาดบริเวณหน้าห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด 4.50 คูณ 28.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ