วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ยางแอสฟัลท์ จำนวน 10 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (สายที่ 1 ซอยบ้านนายสำราญ) (สายที่ 2 ซอยนางปุ่น) (สายที่ 3 ซอยยายแสร์) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของการบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (สายที่ 1 ซอยบ้านนายสำราญ) (สายที่ 2 ซอยนางปุ่น) (สายที่ 3 ซอยยายแสร์) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของการบริหารส่วนตำบลขนงพระ
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ(สำนักปลัด) ทะเบียน ขต-2740 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 026-57-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุขฯ) ทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง