วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายสายัณห์ ระวังจันทร์ ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายอำนาจ ไทยกลาง ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0047 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายก่อการ ภัทรศักดิชัย ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง