วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยยกปรับระดับฝาตะแกรงเหล็กพร้อมติดตั้งใหม่ และขยายไหล่ทางบริเวณสามแยกคลองกระโดด หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณถนนสามแยกขนงพระใต้ - สามแยกคลองกระโดด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มี.ค. 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยยกปรับระดับฝาตะแกรงเหล็กพร้อมติดตั้งใหม่ และขยายไหล่ทางบริเวณสามแยกคลองกระโดด หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณถนนสามแยกขนงพระใต้ - สามแยกคลองกระโดด)
8  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)หินใหญ่ จำนวน ๒ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
เหมาบริการ(กองช่าง)ปักเสาคอนกรีต ๙ เมตร พร้อมเทโคนเสา จำนวน ๖ ต้น
3  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๘-๐๖๓๘ นม.(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓-๕๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กค-๗๒๔๖ นม.(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๓๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง