วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนประตูน้ำและประตูท่อส่งน้ำประปา(กองช่าง) หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านขนงพระเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 (ประจำเดือน มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 1/2566 (ประจำเดือน มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กต-๔๑๒๘ นม.(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (สายที่ 1 ซอยตาอั้น) (สายที่ 2 ซอยตาพล คุ้มหลังโบสถ์) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ(กองช่าง)ขนาด ๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ ขนาด ๑๓๐ แรงม้า(กองช่าง)จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย ขยายมิดเซอร์ 1,500 วัตต์ 1 เครื่อง ชุดปากคอยูนิคลายลำโพง 26 ชุด รายการจ้างเหมาติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด สาย Drop Wire ทองแดงแท้ ยาว 3.5 กิโลเมตร ไมค์พร้อมขา 1 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง