วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๕๒ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (สายที่ 1 ซอยตาอั้น) (สายที่ 2 ซอยตาพล คุ้มหลังโบสถ์) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
9  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)ทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒x๖ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่(กองช่าง) หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ซอยมาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)หินคลุก จำนวน ๙๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๘-๐๖๓๘ นม.(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓-๕๕-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง