วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) นายอุเทน ขานจันทึก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นางสาวศตาชา พลจันทึก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นางสาวอุบลรัตน์ นงค์สันเทียะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นางสาวสุพัตตรา บุญกลาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นายพัฒนพงษ์ สระพรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นายอำนาจ ไทยกลาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางจันทร์แรม ขานจันทึก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวเมทินี เหวิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อถ้วยรางวัล(กองการศึกษาฯ)โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลขนงพระ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง