วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ ผอ-๖๑๓๑ นม.(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแบคโฮขุดขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแบคโฮขุดซ่อมท่อประปา หมู่ ๑ บ้านขนงพระเหนือ และหมู่ ๑๑ บ้านโบนันซ่า คุ้มศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๒๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดขนงพระเหนือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง