วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon C5030 จำนวน 8 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (บริเวณสามแยกถนนนิคม - ซับพลู - สำนักสงฆ์ประดู่ทรงธรรม) ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน ๖๐ ต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) นางสาวดวงนภา คำสุทธิ ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายกฤษฎา พยัคฆะ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายกวีชัย กู่แก้ว ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายจารึก โตจันทึก ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายอานนท์ พิมพ์จันทึก ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายอำพล แสงอุทัย ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรื้อกระจกอลูมิเนียมพร้อมทำกุญแจบานสวิง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง