วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)แบคโฮขุดวางท่อเมนประปา หมู่ 4 บ้านคลองหินลาดและปรับเกลี่ยพื้นที่อบต.ขนงพระ(บริเวณด้านหลังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)ทำป้ายไม้ตั้งโต๊ะแกะสลักอักษรนูน จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดขนงพระเหนือ ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ขนงพระ ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระเฉด หมู่ที่ 3 (สายที่ 1 ซอยนายช้าง) (สายที่2 ซอยดำ) (สายที่ 3 ซอยตาพงษ์) (สายที่ 4 ซอยนายมา) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็กเข้า-ออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล จำนวน 2 จุด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ