วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านขนงพระเหนือ ประจำเดือน กรกฏาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างเหมารถแบคโฮขุดขยายท่อเมนประปา (กองช่าง) หมูที่ 3 บ้านบุกระเฉด (บริเวณสามแยกบ้านสวน) และขุดเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (คุ้มผัง 14) (คุ้มบ้านโคกระเวียง-บ้านเงิน) ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน 60 ต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บ้านไร่เขาจันทร์หอม) หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 766.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,298.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มิ.ย. 2566
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (บริเวณหน้าวัดตะเคียนทอง - ซอยอากาศดี) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
23  มิ.ย. 2566
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (คุ้มผัง 14) (คุ้มบ้านโคกระเวียง-บ้านเงิน) ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน 60 ต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) ยางนอก จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักปลัด) ยางนอก จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (สามแยกโบนันซ่า - คุ้มหนองครก เชื่อมตำบลหนองน้ำแดง) ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 60 ต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง