วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) เก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ห้องประชุมสภา อบต.) เก้าอี้ทรงสูง จำนวน 4 ตัว และเก้าอี้สำนักงาน(เก้าอี้ห้องประชุมสภา อบต.) เก้าอี้ขนาดกลาง จำนวน 18 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายเรืองสิทธิ์ แสนโต ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) ซื้อพัดลมระบายอากาศ จำนวน 16 ตัว และพัดลมติดผนัง จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ขต-๒๗๔๐ นม.(กองสาธารณสุข)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้แถวสำหรับผู้มาติดต่อ ๔ ที่นั่ง จำนวน ๔ ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง