วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2566
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ทางแยกทางโค้งและจุดอันตรายทั้งหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล ติดตั้งกิ่งโคมไฟโซล่าเซลล์ จำนวน ๖๐ ต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
18  ก.ค. 2566
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
17  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปา หมู่ที่ ๓ บ้านบุกระเฉด (สามแยกคุ้มแก่งกลางดง สตาร์แลนด์ บ่อหลวง คุ้มทุ่งลี) ปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๕๐๗ เมตร ต่อเชื่อมมิเตอร์ ๒๔ จุด บอลวาล์ว ๒ นิ้ว ๓ จุด (ขุดตัดถนนคอนกรีต ขนาด ๐.๒๐ x ๓.๐๐ เมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางแฟ้ม ๒๐ ช่อง จำนวน ๔ หลัง และชั้นวางคุณหนู ๖ ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐x๑๘๐x๘๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว (กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)น้ำดื่มประจำเดือน กรกฎาคม 2566 เพื่อต้องการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0009 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ใช้ส่วนกลาง(กองช่าง) ทะเบียน 84-5411 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-46-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง