วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า (ซอยพนิดา) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
16  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (บริเวณหน้าสำนักสงฆ์ประดู่ทรงธรรม) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
16  พ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอย 4 บ้านเนินเขา 2) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 985 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า 5,910 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 8 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง