วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะกู ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม และจ้างเหมารถแบคโฮปรับเกลี่ยด้านข้างองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่สนามกีฬาและด้านข้างองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการ ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) เก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง และโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซักผ้าสเกิ๊ตที่ใช้ประดับในงานพิธีต่างๆ(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โต๊ะและเก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหารกลางวัน และตู้เหล็กแบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมท่อเมนประปา(กองช่าง) หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ และ หมู่ที่ 4บ้านคลองหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุขฯ) ทะเบียน 88-2812 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (สายคู่ขนานมอเตอร์เวย์) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง