วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ)นายก่อการ ภัทรศักดิชัย ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นายกิตติพงษ์ โพสุนทร ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ)นายเด่น หวังกองกลาง ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ)นายถวิล พลจันทึก ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ)นายนพพร อินสุข ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นายภัทร สุขจันทึก ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ)นายศรราม ทองเทพ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ)นายสันติ สุทธิประเสริฐ ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุขฯ) นายสายัณห์ ระวังจันทร์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด) นายสุริยน ดิษฐศรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง