วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพาจำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บ้านไร่เขาจันทร์หอม) หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 766.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,298.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถสามล้อจีนจำนวน ๑ คัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (สามแยกโบนันซ่า - คุ้มหนองครก เชื่อมตำบลหนองน้ำแดง) ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 60 ต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะพับหน้าขาว ๓๐ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างโครงการติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก ติดตั้งถังแชมเปญขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมฐานราก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (สามแยกโบนันซ่า - คุ้มหนองครก เชื่อมตำบลหนองน้ำแดง) ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 60 ต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) นางสาวรำไพ ศุกรินทร์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง) จ.ส.อ.หญิงธารารัตน์ เรือนทอง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง