วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)คอนกรีตผสมเสร็จ st.240 จำนวน 84 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล(สำนักปลัด)เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตโดยการเทปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กองช่าง) จุดที่ 1 บริเวณข้าง อบต.ขนงพระ, จุดที่ 2 บริเวณหลังบ้านพักพนักงาน อบต.ขนงพระ,เส้นทางขนงพระเหนือ-คลองเสือ และทางโค้งแยกบ่อปลา หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอย 4 บ้านเนินเขา 2) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 985 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 5,910 ตารางเมตร
3  พ.ค. 2566
ซื้อ วัสดุอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณและใบอนุโมทนาบัตร(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง