วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดสถานที่และตกแต่งสถานที่ในการจัดงานโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างซ่่อมรถยนต์(กองคลัง) ทะเบียน กพ-4480 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างเหมาวงดนตรี(รำวงย้อนยุค)พร้อมเวที(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(กองสาธารณสุข)รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม สายที่ 1(ซอยบ้านผู้ใหญ่สุพล) สายที่ 2 (ซอยบ้านนายสายยนต์ บุตบุตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
5  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสามแยกบ้านใหญ่ธรรมชาติ- บ้านป้าสุวรรณ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
4  เม.ย. 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ