วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2566
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณบ้านอดีตผู้ใหญ่สมยง อ่อนจันทึก) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 68 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 9 บ่อ และพื้นที่ผิวจราจรเป็นคอนกรีต พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
29  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)เก้าอี้พลาสติกแบบหนา มีพนักพิง พร้อมสกรีนข้อความ อบต.ขนงพระ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 (ปิดเทอม เดือนเมษายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2565 (ปิดเทอม เดือนเมษายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(กองคลัง)รถจักรยานยนต์ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มี.ค. 2566
จ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อ (ซอย) จำนวน 15 หมู่บ้าน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง