วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ๘๕-๗๖๔๒ นม.(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)ทำสติ๊กเกอร์ติดหมวกนิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0022 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (สายบุกระเฉด - ประดู่งาม) ซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
1  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (สายที่ 1 ซอยอาจารย์นพคุณ) (สายที่ 2 ซอยนางดำ) (สายที่ 3 ซอยจันทรา) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon C5030 จำนวน 8 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (บริเวณสามแยกถนนนิคม - ซับพลู - สำนักสงฆ์ประดู่ทรงธรรม) ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน ๖๐ ต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) นางสาวดวงนภา คำสุทธิ ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง