วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (สายบุกระเฉด - ประดู่งาม) ซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (สายที่ 1 ซอยตาทอง) (สายที่ 2 ซอยตาช่วง) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตบดิน(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๘๖-๖๕-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาติดตั้งปั๊มน้ำพร้อมเดินท่อสูบน้ำลำตะคอง (กองช่าง) หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านขนงพระเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮปรับเกลี่ยพื้นที่(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๕๒ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (สายที่ 1 ซอยตาอั้น) (สายที่ 2 ซอยตาพล คุ้มหลังโบสถ์) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
9  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)ทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒x๖ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง