องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี2563 ประชุมในวันที่ 31 สิงหาคม 2563


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี2563 ประชุมในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา1​0.00น.ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประชุมเกี่ยวกับเรื่อง 1.ข้อราชการของประะานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 2.การดำเนินงานของคุณะผู้บริหารส่วนตำบลขนงพระ 3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งทีึ่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 4. ญัญติการพิจารณารา่งข้อบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

2021-09-08
2021-03-10
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-07
2021-03-06
2020-12-30
2020-12-25
2020-12-15
2020-12-09