องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 

 

 

 


  ขอเชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผ...
  โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชนเพื่อจัดเก็บราย...
  อบต.ขนงพระ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบล...
  การทำบัตรประจำตัวคนพิการ ใช้เอกสารดังนี้
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ 2562
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบ
ประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ทะเบียบร้องเรียน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนตาบล
ควบคุมภายใน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตรวจสอบภายใน
 
แผนตรวจสอบภายในระยะยาว 2563-2565
ตรวจสอบภายใน 2563
ตรวจสอบภายใน 2564
ตรวจสอบภายใน 2565
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2552
Updated 06 May 2020

 
ตามหามังกรแห่งสายน้ำ
ประปาชุมชน โดยระหัดวิดน้ำ ตำบลขนงพระ

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
ศูนย์ไอซีทีตำบล
ผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เอกสารเผยแพร่
คู่มือสำหรับประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ดัชนีรวม/ดัชนีประจำแฟ้ม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 
โครงสร้างและการจัดการองค์กร ม.7(1)
อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
กฏมติคณะรัฐมนตรี ม.7(4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 
ผลการพิจารณา ม.9(1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ม.9(3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7
วรรคสอง ม.9(5)
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการ
ผูกขาด ม.9(6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย
กฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา ม.9(8)
สรุปผลจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑
ม.9(8)
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ม.9(8)
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัด
ความโปร่งใส  ม.9(8)
งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ  ม.9(8)
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540