องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

ด้านการบริการพื้นฐาน

1.ระบบบริการพื้นฐาน

1.1 การคมนาคมขนส่ง   การคมนาคมติดต่อของตำบลขนงพระ  แบ่งได้เป็น

(1) การคมนาคมติดต่อกับอำเภอปากช่องการคมนาคมติดต่อกับอำเภอปากช่อง ใช้เส้นทางรถยนต์  ซึ่งมีเส้นทางสำคัญดังนี้
      1.1 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2235 สายหนองสาหร่าย ถึงบ้านซับพลู เป็นถนนลาดยางมีสภาพดีผ่านหมู่ที่ 7 และมีถนนลาดยางแยกเข้าชุมชนหมู่ที่ 1,6,4,8 และ 9

     1.2 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2090 (ถนนธนะรัชต์)  เป็นถนนลาดยาง มีสภาพดี  มีถนนลาดยาง แยกจากตำบลหนองน้ำแดง เข้าชุมชนในหมู่ที่ 10,5,3 และหมู่ที่ 2  แล้วต่อไปตำบลหมูสี

     1.3 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ใหม่ เป็นถนนลาดยาง 4 ช่องจราจร ตัดผ่านหมู่ที่ 10 มีสภาพดี  มีถนนลาดยาง  แยกเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 และมีถนนลูกรังเข้าหมู่ที่ 7

(2) การคมนาคมติดต่อภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง
      ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางที่มีโครงข่ายเชื่อมติดต่อกัน   ระหว่างหมู่บ้านมีถนนเชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2235 บริเวณตำบลหนองสาหร่ายและเชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2090 บริเวณตำบลหนองน้ำแดง  ถนนสายสำคัญคือสายบ้านนา-บ้านไร่  ผ่านชุมชนหมู่ที่ 3 , 2, 5 และ 1 ต่อไปยังตำบลหมูสี
(3) การบริการรถโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ
      3.1 การบริการรถโดยสาร  มีรถโดยสารและขนส่งจากเทศบาลตำบลปากช่องผ่านชุมชน หมู่ที่1,2,3,4,6,7 และ 9 แล้วต่อไปยังตำบลใกล้เคียง
      3.2 ยานพาหนะอื่น ๆ นอกจากบริการรถโดยสารแล้ว  ยังมีรถสองแถวรับจ้างเหมาภายในหมู่บ้านติดต่อกับเทศบาลตำบลปากช่อง  นอกจากนี้ส่วนใหญ่ใช้รถจักรยาน  รถจักรยานยนต์ รถกระบะและรถยนต์ส่วนบุคคล ในการคมนาคมติดต่อขนส่ง

2.การไฟฟ้า   ปัจจุบันมีการขยายเขตไฟฟ้าในทุกหมู่บ้าน  แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน

3.การประปา ปัจจุบันมีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้านและการขุดเจาะบ่อบาดาลในหมู่บ้านที่ระบบประปาเข้าไม่ถึงเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคครบทุกหมู่บ้าน

4.โทรศัพท์  ปัจจุบันมีโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่ใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100และมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ ในหมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10

5.ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ ปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารผ่านหอกระจายข่าว ระบบเสียงตามสายเผยแพร่ความรู้ข่าวสารต่าง ๆ ในทุกหมู่บ้าน ตู้ไปรษณีย์