องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสมปอง  จันทะเนตร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวสมปอง  จันทะเนตร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสโรชา เพียบุตวงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ