องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ 2562
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบ
ประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนตาบล
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
 
แผนตรวจสอบภายในระยะยาว 2563-2565
ตรวจสอบภายใน 2563
ตรวจสอบภายใน 2564
ตรวจสอบภายใน 2565
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2552
Updated 06 May 2020
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสมปอง  จันทะเนตร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางสาวสมปอง  จันทะเนตร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนิสากร  แม้นรัมย์
ครู (คศ.๑)
 

นางสาววันเพ็ญ พรมพูนพะเนาว์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 นางเกสร  พลศิลป์
นางสาวกาญจนา ยอดมี
นางสาวสมคิด สุริยงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ( คุณวุฒิ )
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)นางจุรีพร ขานจันทึก
นางสาววันเพ็ญ แตงกระโทก
นางสาววนิดา หงษ์มืด
คนครัว
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปวิณา อิ่มจันทึก
นายอนุพล มิตรสันเทียะ
นางสาวจันทร์เพ็ญ เฟื่องจันทึก
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป


 นางสาวธนัชพร เพ็ชรสุข
 นายเดช  โพสุนทร
 นางสาววาสนา งวดสูงเนิน
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 
 
 นางแรมจันทร์ จำปาศิริ
   
 คนงานทั่วไป