องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ 2562
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบ
ประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนตาบล
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
 
แผนตรวจสอบภายในระยะยาว 2563-2565
ตรวจสอบภายใน 2563
ตรวจสอบภายใน 2564
ตรวจสอบภายใน 2565
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2552
Updated 06 May 2020
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสมปอง  จันทะเนตร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางสาวสมปอง  จันทะเนตร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายศราวุธ ไพจิตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

นางสาววันเพ็ญ พรมพูนพะเนาว์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 


นางสาวนิสากร แม้นรัมย์
นางเกสร พลศิลป์
นางสาวกาญจนา ยอดมี
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสมคิด สุริยงค์

นางจุรีพร ขานจันทึก

นายอนุพล มิตรสันเทียะ
ผู้ดูแลเด็ก
คนครัว
คนงานทั่วไป


นางสาวปวิณา อิ่มจันทึก
นางสาวเสาวภา อิ่มจันทึก
นายธนบดี ญาณสิงค์
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป



 นางบุหงา ศรีทร
 นายเดช  โพสุนทร
 นางสาววาสนา งวดสูงเนิน
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 
 
 นางสาวเรณู ขานจันทึก
   
 คนงานทั่วไป