องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม
1.ด้านการศึกษา ( ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2558 )
(1 )  โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ สังกัด สพฐ. ตั้งอยู่หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา ( อนุบาล ) จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(2 )  โรงเรียนขนงพระใต้ สังกัด สพฐ. ตั้งอยู่หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา ( อนุบาล ) จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(3 )  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 สังกัด สพฐ. ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านซับสวอง สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา ( อนุบาล ) จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(4 )  โรงเรียนหนองตะกู สังกัด สพฐ. ตั้งอยู่หมู่ 8 บ้านหนองตะกู สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา ( อนุบาล ) จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(5 )  โรงเรียนเขาจันทน์หอม สังกัด สพฐ.ตั้งอยู่หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา ( อนุบาล ) จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(6 )  โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ตั้งอยู่หมู่ 10 บ้านตะเคียนทอง สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา ( อนุบาล ) จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2.สถาบันและองค์กรศาสนา
ประชากรในตำบลขนงพระ เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ 100% โดยมีวัด 12 แห่งดังนี้

-วัดขนงพระเหนือ          ตั้งอยู่ที่หมู่  1  บ้านขนงพระเหนือ

-วัดขนงพระใต้               ตั้งอยู่ที่หมู่  2  บ้านขนงพระใต้

-วัดแก่งกลางดงวราราม    ตั้งอยู่ที่หมู่  3 บ้านบุกะเฉด

-วัดคลองหินลาด            ตั้งอยู่ที่หมู่  4   บ้านคลองหินลาด

-วัดขนงพระกลาง           ตั้งอยู่ที่หมู่  5   บ้านขนงพระกลาง

-วัดซับสวอง                  ตั้งอยู่ที่หมู่  6  บ้านซับสวอง

-วัดหนองประดู่บาก         ตั้งอยู่ที่หมู่  7  บ้านประดู่บาก

-วัดเกิดแก้วนิมิต             ตั้งอยู่ที่หมู่ 7    บ้านประดู่บาก

-วัดหนองตะกู                ตั้งอยู่ที่หมู่ 8    บ้านหนองตะกู

-วัดเขาจันทน์หอม          ตั้งอยู่ที่หมู่ 9    บ้านเขาจันทน์หอม

-วัดตะเคียนทอง             ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 บ้านตะเคียนทอง

-วัดผาสุข                     ตั้งอยู่ที่หมู่ 12  บ้านผาสุข(ผัง 14)

ประชากรทั้งตำบล ต่างใช้วัดเป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีทางศาสนางานบุญและงานประเพณีต่าง ๆ


สาธารณสุข

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน   จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา 

                   (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข

                             -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  2   แห่ง    

                             -  สถานพยาบาล          จำนวน  1  แห่ง

                             -  ร้านขายยา  จำนวน  1  แห่ง