องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ 2562
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบ
ประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนตาบล
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
 
แผนตรวจสอบภายในระยะยาว 2563-2565
ตรวจสอบภายใน 2563
ตรวจสอบภายใน 2564
ตรวจสอบภายใน 2565
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2552
Updated 06 May 2020
สำนักงานปลัด

 

 
  นางรัฐนันท์ บุญฤทธิ์นันท์
  หัวหน้าสำนักปลัด
 

(ว่าง)  นายมงคล  ลาวัลย์
(ว่าง)
 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล

 
 

(ว่าง)   (ว่าง)
ว่าที่ร้อยโทธนโชติ  อินธนูจิตร
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ    นิติกร นักพัฒนาชุมชน
 สิบเอกพนม  จันทร   นางสาวศิริพร  ดินไธสง

นายกัมปนาท พาโคกทม
เจ้าพนักงานธุรการ   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายธงชัย  สกุลพุทธิศา
นางสาวพรสวรรค์  เสร็จกิจ
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 นางสาวนฤทัย  แช่มขุนทด  นางโรม ศรีจันทุม
นางสาวสุพรกรัณย์  วงษ์โชสูงเนิน
 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 

นางสาวศตาชา พลจันทึก  นายอาคม ราชสิทธิ์ นายสิทธินันท์  ขันแขง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

 
   นายคงศักดิ์ อินสุข
นายสุริยน ดิษฐศรี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับรถยนตร์ พนักงานขับรถยนตร์
นางทิพวรรณ อินสุข นางสาววันเพ็ญ  แตงกระโทก นางบุหงา ศรีธร
 ภารโรง  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป

นางสาวอนุสรา ติถา นางสาวมณีกร ขันติวงศ์
นายเทเวช  อินสุข
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 

นายวันนา  อ้นจันทึก
 
 
 คนงานทั่วไป