องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 


  นางสาวพรรณวรัท ชาญเจริญ
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

 

(ว่าง) นางสาวพรรณวรัท ชาญเจริญ
นางสาวปวีณา นิตย์สุภาพ
 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 
 

นายณัฐพล  ศรีม่วง   (ว่าง)
ว่าที่ร้อยโทธนโชติ  อินธนูจิตร
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ    นิติกร นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 (ว่าง)   นางสาวจิราภรณ์ หมายใหญ่กลาง นายกัมปนาท พาโคกทม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

จ่าเอกชาญชัย สุขประเสริฐ

นางสาวจันทร์เพ็ญ เฟื่องจันทึก นางสาวณัฐชานันท์ ศิริจันดา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

นางสาวรสสุคนธ์ ทองดี

นางสาวพรสวรรค์  เสร็จกิจ นางสาวนฤทัย  แช่มขุนทด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 นายโรม  ศรีจันทุม
 นางสาวแสงเดือน ใหญ่ตะขบ
นางสาวศตาชา พลจันทึก
 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ว่าง
 นายสิทธินันท์  ขันแขง นายคงศักดิ์ อินสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานขับรถยนต์
 นายธนบดี ญาณสิงห์ นายจักรกริช อินสุข นายสมชาย เชื้อจันทึก
 พนักงานขับรถดับเพลิง  ภารโรง คนงานทั่วไป
นางสาวอวัสดา บุดสาเดช นางสาววันเพ็ญ  แตงกระโทก นางบุหงา ศรีธร
คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นางสาวเรณู ขานจันทึก
นางสาวทิพย์ศิริ นันทเขตต์ นางสาวปนัดดา มงคลศร
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป


  นางสาวดวงหทัย ศรีธร 

คนงานทั่วไป