องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ 2562
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบ
ประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนตาบล
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
 
แผนตรวจสอบภายในระยะยาว 2563-2565
ตรวจสอบภายใน 2563
ตรวจสอบภายใน 2564
ตรวจสอบภายใน 2565
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2552
Updated 06 May 2020
สมาชิกสภา อบต.นายพงษ์ชัยวัฒน์  ตูบสันเทียะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
นายนิรันดร์  พันธ์สุนทร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
นายคะเชนทร์  ใยสุ่น
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
   
นางสาวสมปอง  งามขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
นายภูษิต  ศรีพิมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
   
นายอนุพล  ภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
นายเกรียงไกร  ช่วยงาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
   
นายสุวิทย์  ศิริจันดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
นายสัตยา  อินชนะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
   
นางสาวพรทิพย์พา  พงศ์วีรอรุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
นายนิคม  แก้วศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
   
นายมาโนชต์  คุ้มจอหอ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
นายนรินทร  ดวงดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
   
              นายสามารถ  เจริญทรัพย์                                   นางกิ่งดาว  มิตรสันเทียะ
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12

   
 
นายพีรวัส  เรือนทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13