องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์


"ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  สนับสนุนกีฬา  ต้านยาเสพติด  เน้นเศรษฐกิจพอเพียง