องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายสิทธิศักดิ์ ศรีจันทึก
ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวศิริวรรณ เปียสันเทียะ นายเรือง โตจันทึก
นายสุวัตร  พรมดอนกลอย
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
พนักงานขับรถยนต์(รถกู้ชีพ)
พนักงานขับรถขยะ (มีทักษะ)


นายแสวง อุ่นจันทึก
นายปัญญา เหิมขุนทด
นายวิเชียร ขานจันทึก
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ

นายสายัณห์ ล้อมจันทึก
นายอนุชา ตาลาน นายปรีดา เหิมขุนทด
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ


นายสมชาย เชื้อจันทึก  
 นางสาวพัชฎาภรณ์ ทำดี
คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป
   
นางสาวกนกวรรณ มาลัยมี
   
คนงานทั่วไป