องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 
สภาพภูมิศาสตร์
               ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต
               ตำบลขนงพระ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีขนาดพื้นที่ประมาณ 94.54 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 59,090 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้คือ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลปากช่อง และตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหมูสี และตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองสาหร่าย และตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 
               ลักษณะภูมิประเทศ
               สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลขนงพระ เป็นที่ราบเอียง ลอนคลื่นเป็นภูเขาอยู่ทางด้าน ตะวันตก และด้านใต้ของตำบล มีความสูงของเขาประมาณ 500 – 600 กว่าเมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ ลำตะคองไหลผ่านพื้นที่ในตำบล
 
               สมรรถนะดิน
               ลักษณะดินทางตอนเหนือของตำบล เป็นดินลึกมีการระบายน้ำได้ดี ดินมีความสามารถให้น้ำซึม ผ่านได้ดีปานกลาง ดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง หรือดินร่วนปนดินเหนียว ดินล่างเป็นดินเหนียวปนทรายปนกรวด ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง เดิมเป็นป่าผสมผลัดใบ ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ ซึ่งดินมีความเหมาะสมดี
               ทางตอนใต้และตะวันออก เป็นดินลึก มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว ถึงเลว ดินมีความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้ช้า ดินปนดินร่วน ดินร่วนปนทรายแป้ง หรือดินร่วนปนดินเหนียว ดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว หรือเป็นดินเหนียว ความสมบูรณ์ปานกลาง มีวัตถุอินทรีย์ปานกลางในดินบน แต่ในดินล่างมีต่ำ
               ทางตะวันออก เป็นดินตื้น มีการระบายน้ำดี ดินมีความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้ดีปานกลาง ดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว หรือเป็นดินเหนียว ดินล่างเป็นดินเหนียวปนทรายแป้ง หรือเป็นดินเหนียว มีปูนมาร์ลแลนด์ หินปูนปะปนอยู่บ้าง ความอุดมสมบูรณ์สูง มีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชไร่ มีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์อยู่บ้าง เช่น พืชอาจขาดแคลนน้ำได้ในระยะฝนทิ้งช่วง
               ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นดินลึก มีการระบายน้ำดี ดินมีความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้ดีปานกลางถึงช้า ดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง หรือดินร่วนปนดินเหนียว ดินล่างเป็นดินเหนียวสีแดงเข้ม ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ มีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชไร่ มีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์เพียงเล็กน้อย เช่น พืชอาจขาดแคลนน้ำได้ในระยะที่ฝนทิ้งช่วง สำหรับไม้ผลแล้วมีความเหมาะสมดี
 
การปกครอง
               ตำบลขนงพระ แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน ดังนี้
 
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
1
บ้านขนงพระเหนือ
2
บ้านขนงพระใต้
3
บ้านบุกะเฉด
4
บ้านคลองหินลาด
5
บ้านขนงพระกลาง
6
บ้านซับสวอง
7
บ้านประดู่บาก
8
บ้านหนองตะกู
9
บ้านเขาจันทน์หอม
10
บ้านตะเคียนทอง
11
บ้านโบนันซ่า
12
บ้านผาสุข
13
บ้านประดู่งาม
14
บ้านปิ่นทอง
15
บ้านทรัพย์ศรีมงคล
 
ประชากร
               ประชากรปัจจุบัน
               องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน ในปี พ.ศ.2558 ตำบลขนงพระ มีประชากรรวมทั้งสิ้น 12,453 คน โดยแยกเป็นชาย 6,232 คน เป็นหญิง 6,308 คน จำนวนครัวเรือนทั้งตำบลประมาณ 6,187 ครัวเรือน ขนาดของสมาชิกภายในครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือนหนึ่งประมาณ 2-3 คน
               ระดับการศึกษา
               จากจำนวนประชากรทั้งตำบล พบว่า ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษามีประมาณร้อยละ 1.50 ผู้ที่อ่านออกเขียนได้ ประมาณร้อยละ 63.50 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษามีประมาณร้อยละ 34.00 อีกร้อยละ 0.70 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ ร้อยละ 0.30 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
               ด้านศาสนา
               ประชากรทั้งตำบลเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ