องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี 2564


กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส่ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี 2564

2022-08-01
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-30
2022-06-24
2022-06-20
2022-06-20
2022-06-20