องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลขนงพระ ประจำปี 2563


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลขนงพระ มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของพุทธศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมหลักการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2021-09-08
2021-03-10
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-07
2021-03-06
2020-12-30
2020-12-25
2020-12-15
2020-12-09