องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๗  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และข้อราชการอื่น ๆ

2021-09-08
2021-03-10
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-07
2021-03-06
2020-12-30
2020-12-25
2020-12-15
2020-12-09