องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. มีญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ ๒ การแปรบัญญัติและวาระที่ ๓ การลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และข้อราชการอื่น ๆ

2021-09-08
2021-03-10
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-07
2021-03-06
2020-12-30
2020-12-25
2020-12-15
2020-12-09