องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ 2562
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบ
ประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนตาบล
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
 
แผนตรวจสอบภายในระยะยาว 2563-2565
ตรวจสอบภายใน 2563
ตรวจสอบภายใน 2564
ตรวจสอบภายใน 2565
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2552
Updated 06 May 2020
สถานที่ท่องเที่ยว-แหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
มีการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ติดต่อ ผู้ใหญ่ มาลินี  แซ่ลี้  โทร 082-1305959
 


ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ
ตั้งอยุู่ หมู่ที่ 1  ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทร.  ผู้ใหญ่ประดิษฐ์ พรมจันทึก 092-7193878
 สวนกูโน่
ตั้งอยู่ 342 หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
มีการปลูกผักสลัด สตอเบอร์รี่
ติดต่อ คุณน้อย  081-8255521
 

สวนลุงเรือง บ้านขนงพระเหนือ
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
มีการทำเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ติดต่อ คุณราตรี 0887178580
 

                
                              เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลท
        ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านหนองผักแว่น ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผสมผสาน มีกิจกรรมพร้อมให้ความรู้มากมาย
เช่น กิจกรรมทำก้อนเห็ด กิจกรรมทำเทียน
ไร่วนกุล
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6  บ้านขนงพระเหนือ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นพืชแปลก ต้นไม้ที่เกิดจากการเพาะเอง
แหล่งเรียนรู้การทำระหัดวิดน้ำ

ตั้งอยู่ที่ 106 หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
มีการทำระหัดวิดน้ำจำลอง เครื่องมือจักสาน อุปกรณ์ทางการเกษตร
ติดต่อ ลุงอ่ำ โทร 062-1383929
N C ฟาร์ม
ตั้งอยู่ที่ บ้านผัง 16 ต.หนองสาหร่าย
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
มีการทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน การทำน้ำไส้เดือน
ติดต่อ อาจารย์ชูชัย  081-2640915
   
                                                                     

                                                                                      


ข้อมูลโรงแรมในตำบล/ใกล้เคียง