องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจำ


ข้าราชการฝ่ายการเมือง

นายสุภชัย เพ็ชร์นอก
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
เบอร์โทร 086-3416477


-ว่าง-
-ว่าง-
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
เบอร์ติดต่อ ......................... เบอร์ติดต่อ .........................

-ว่าง-
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
เบอร์ติดต่อ .........................

ข้าราชการฝ่ายประจำ

(ว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 เบอร์โทร -


(ว่าง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร -
(ว่าง)
นางสาวพรรณวัท ชาญเจริญ
นางสาวชลธิชา  เทศกูล
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร -
เบอร์โทร 080-9951593
เบอร์โทร 0878717948


นางจันทร์เพ็ญ ยาคำ
นายสุภชัย เพ็ชร์นอก
นายสิทธิศักดิ์  ศรีจันทึก
หัวหน้าฝ่ายการเงิน และบัญชี

ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 097-3412895
เบอร์โทร 084-1273508
เบอร์โทร 086-2565715

                                       
                                                        
นางสาวสมปอง  จันทะเนตร
(ว่าง)           (ว่าง)         
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 0985849553  เบอร์โทร -  เบอร์โทร -