องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
   
 

 

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน งาน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน การป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหา พัสดุประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตาบล
ควบคุมภายใน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ข้อมูลสถิติ
ตรวจสอบภายใน
 
แผนตรวจสอบภายในระยะยาว
2563-2565
ตรวจสอบภายใน 2563
ตรวจสอบภายใน 2564
ตรวจสอบภายใน 2565
ตรวจสอบภายใน 2566
ตรวจสอบภายใน 2567
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2552
Updated 06 May 2020

 
โครงการถ่ายทอดความรู้วิทยาการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปี 2567
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
ผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เอกสารเผยแพร่
คู่มือสำหรับประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ดัชนีรวม/ดัชนีประจำแฟ้ม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 
โครงสร้างและการจัดการองค์กร ม.7(1)
อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
กฏมติคณะรัฐมนตรี ม.7(4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 
ผลการพิจารณา ม.9(1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ม.9(3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7
วรรคสอง ม.9(5)
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการ
ผูกขาด ม.9(6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย
กฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา ม.9(8)
สรุปผลจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑
ม.9(8)
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ม.9(8)
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัด
ความโปร่งใส  ม.9(8)
งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ  ม.9(8)
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30450
โทร0-4400-2206/โทรสาร 044-000-221
E- mail: khanongpra@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/khanongpra
© copyright 2023 design by Timesmediawebdesign
 
 
หน้าแรก | ติดต่อเรานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้