องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

 สภาพทางเศรษฐกิจ
    1.การประกอบอาชีพ
               ในตำบลขนงพระ พบว่าประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคืออาชีพรับจ้างและค้าขาย การทำเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา การทำไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง ไร่ฝ้าย การปลูกพืชผัก
ต่างๆ การปลูกไม้ผล ได้แก่มะม่วง น้อยหน่า ขนุน มะขาม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้อีกด้วย สัตว์ที่จะเลี้ยงกันมากได้แก่ สุกร โคนม โคเนื้อ เป็ด ไก่ เป็นต้น
    2.แรงงานในภาคเกษตรกรรม แรงงานได้จากสมาชิกในครัวเรือน และมีการจ้างแรงงานจากเพื่อนบ้านทั้งภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง นอกจากภาคเกษตรกรรมนั้นพบว่า ประชากรของตำบลขนงพระ  
ผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างส่วนใหญ่ไปทำงานโรงงานประเภทต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอำเภอปากช่อง
อำเภอเมืองนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงเช่น สระบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร
   3.ผลผลิต
     ผลผลิตของตำบลขนงพระ ที่ได้จากการทำเกษตรกรรม ดังนี้

หมู่ที่

หมู่บ้าน/ชุมชน

ประเภทการเกษตร

หมวดย่อย

 

จำนวนครัวเรือนที่เพาะปลูก (ครัวเรือน)

ขนาดพื้นที่
(ไร่)

1

บ้านขนงพระเหนือ

พืชไร่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(เมล็ดพันธุ์)

1

18

2

บ้านขนงพระใต้

พืชไร่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

4

131

 

 

ข้าว

ข้าวนาปี

77

77

 

 

ไม้ผล

ฝรั่ง

2

3

 

 

พืชผัก

ผักอื่นๆ

3

33

3

บ้านบุกะเฉด

พืชไร่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

1

15

 

 

พืชไร่

อ้อยโรงงาน

1

10

 

 

ข้าว

ข้าวนาปี

2

22

 

 

ไม้ผล

ฝรั่ง

3

45

 

 

ไม้ผล

มะนาว

2

4

หมู่ที่

หมู่บ้าน/ชุมชน

ประเภทการเกษตร

หมวดย่อย

 

จำนวนครัวเรือนที่เพาะปลูก (ครัวเรือน)

ขนาดพื้นที่
(ไร่)

 

 

ไม้ผล

มะม่วง

2

5

 

 

ไม้ผล

สละ

1

11

 

 

ไม้ยืนต้น

ยางพารา

1

40

4

บ้านคลองหินลาด

พืชไร่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

13

488

 

 

พืชไร่

มันสำปะหลังโรงงาน

11

207

5

บ้านขนงพระกลาง

พืชไร่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

1

40

 

 

พืชไร่

มันสำปะหลังโรงงาน

3

78

 

 

ข้าว

ข้าวนาปี

2

51

 

 

พืชผัก

ผักอื่นๆ

4

43

6

บ้านซับสวอง

พืชไร่

อ้อยโรงงาน

3

270

 

 

พืชไร่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

4

430

 

 

พืชไร่

มันสำปะหลังโรงงาน

4

180

 

 

ไม้ผล

ฝรั่ง

1

10

 

 

ไม้ผล

แก้วมังกร

1

1

 

 

พืชผัก

ผักอื่นๆ

4

81

7

บ้านประดู่บาก

พืชไร่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

3

48

 

 

พืชไร่

มันสำปะหลังโรงงาน

5

89

 

 

พืชผัก

ผักอื่นๆ

4

9

8

บ้านหนองตะกู

พืชไร่

อ้อยโรงงาน

3

210

 

 

พืชไร่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

11

375

 

 

พืชไร่

มันสำปะหลังโรงงาน

15

399

 

 

พืชผัก

ผักอื่นๆ

2

8

9

บ้านเขาจันทน์หอม

พืชไร่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

25

410

 

 

พืชไร่

มันสำปะหลังโรงงาน

53

1,063

 

 

พืชไร่

อ้อยโรงงาน

15

678

10

บ้านตะเคียนทอง

พืชไร่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

3

98

 

 

พืชไร่

มันสำปะหลังโรงงาน

6

136

หมู่ที่

หมู่บ้าน/ชุมชน

ประเภทการเกษตร

หมวดย่อย

 

จำนวนครัวเรือนที่เพาะปลูก (ครัวเรือน)

ขนาดพื้นที่
(ไร่)

 

 

ไม้ผล

มะขาม

1

20

 

 

พืชผัก

ผักอื่นๆ

6

63

11

บ้านโบนันซ่า

พืชไร่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

5

250

 

 

พืชไร่

มันสำปะหลังโรงงาน

6

201

 

 

พืชไร่

อ้อยโรงงาน

2

200

12

บ้านผาสุข

พืชไร่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

16

631

 

 

พืชไร่

มันสำปะหลังโรงงาน

27

666

 

 

พืชผัก

ผักอื่นๆ

45

1,379

 

 

ข้าว

ข้าวนาปรัง

8

53

13

บ้านประดู่งาม

พืชไร่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

4

32

 

 

พืชไร่

มันสำปะหลังโรงงาน

4

32

 

 

ไม้ผล

มะม่วง

1

4

14

บ้านปิ่นทอง

ข้าว

ข้าวนาปี

1

52

 

 

พืชไร่

อ้อยโรงงาน

1

40

 

 

พืชไร่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

9

407

 

 

พืชไร่

มันสำปะหลังโรงงาน

5

200

15

บ้านทรัพย์ศรีมงคล

พืชไร่

มันสำปะหลังโรงงาน

23

423

 

 

พืชไร่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

5

135

 

 

พืชไร่

อ้อยโรงงาน

4

172

 

 

ไม้ผล

มะนาว

1

10

 

 

ไม้ผล

มะขาม

1

10

 

 

ไม้ยืนต้น

ปาล์มน้ำมัน

1

15

 ระบบเศรษฐกิจ
           การเกษตร
       
    ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลขนงพระ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่ข้าวโพด
ไร่มันสำปะหลัง ไร่ฝ้าย การปลูกพืชผักต่าง ๆ และยังมีการทำสวน ได้แก่ สวนมะม่วง น้อยหน่า ขนุน มะขามหวานรองลงมาคืออาชีพรับจ้างและค้าขาย
           การประมง
         
(ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระไม่มีการประมง)
           การปศุสัตว์
           ประชากรตำบลขนงพระ ประกอบอาชีพปศุสัตว์ประมาณร้อยละ 1๐ ได้แก่ เลี้ยงสุกร โคเนื้อ โคนม เป็ด ไก่
           การบริการ
           1. โรงแรม                                        จำนวน 13 แห่ง
           2. รีสอร์ทและห้องพักรายวัน                    จำนวน 25 แห่ง
           3. ปั้มน้ำมันขนาดใหญ่และขนาดเล็ก           จำนวน 11 แห่ง
           4. ปั้มก๊าซ                                         จำนวน 2  แห่ง
           5. ร้านค้าหมู่บ้าน                                 จำนวน 157 แห่ง
           6. ร้านเสริมสวย                                   จำนวน 13 แห่ง
           การท่องเที่ยว
          1.สวนสัตว์โบนันซ่า                                จำนวน 1 แห่ง
          2.น้ำตกเขาแม่ชี                                    จำนวน 1 แห่ง
          อุตสาหกรรม
          1.โรงงาน                                           จำนวน 1 แห่ง
          2.ฟาร์มหมู                                          จำนวน 2 แห่ง
          3.ฟาร์มไก่                                           จำนวน 17 แห่ง
          4.ฟาร์มม้า                                           จำนวน 8 แห่ง
         การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
             กลุ่มอาชีพ
            
มีกลุ่มอาชีพ จำนวน 2 กลุ่ม
             1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อโคขุนตำบลขนงพระ จำนวน 1 กลุ่ม
             2.กลุ่มดอกไม้จันทน์ จำนวน 1 กลุ่ม