องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

 สภาพทางสังคม

1.ด้านการศึกษา (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2566)
1.1โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ สังกัด สพฐ. ตั้งอยู่หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา (อนุบาล) จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.2โรงเรียนขนงพระใต้ สังกัด สพฐ. ตั้งอยู่หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา (อนุบาล) จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.3โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 สังกัด สพฐ. ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านซับสวอง สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา (อนุบาล) จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.4โรงเรียนหนองตะกู สังกัด สพฐ. ตั้งอยู่หมู่ 8 บ้านหนองตะกู สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา (อนุบาล) จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.5โรงเรียนเขาจันทน์หอม สังกัด สพฐ.ตั้งอยู่หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา (อนุบาล) จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.6โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ตั้งอยู่หมู่ 10 บ้านตะเคียนทอง สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา (อนุบาล) จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2.สถาบันและองค์กรศาสนา
ประชากรในตำบลขนงพระ เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยมีวัด 12 แห่งดังนี้
-วัดขนงพระเหนือ          ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ
-วัดขนงพระใต้              ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้
-วัดแก่งกลางดงวราราม    ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านบุกะเฉด
-วัดคลองหินลาด            ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านคลองหินลาด
-วัดขนงพระกลาง           ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านขนงพระกลาง
-วัดซับสวอง                  ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านซับสวอง
-วัดหนองประดู่บาก         ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านประดู่บาก
-วัดเกิดแก้วนิมิต             ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านประดู่บาก
-วัดหนองตะกู                ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านหนองตะกู
-วัดเขาจันทน์หอม           ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม
-วัดตะเคียนทอง             ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 บ้านตะเคียนทอง
-วัดผาสุข                     ตั้งอยู่ที่หมู่ 12 บ้านผาสุก (ผัง 14)
ประชากรทั้งตำบล ต่างใช้วัดเป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีทางศาสนางานบุญ และงานประเพณีต่างๆ

สาธารณสุข
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนมีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชาชนในชุมชน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
     ด้านสาธารณสุข
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนงพระเหนือ    จำนวน 1 แห่ง 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนงพระใต้    จำนวน 1 แห่ง 
3. สถานพยาบาล                 จำนวน 1 แห่ง
4. ร้านขายยา                      จำนวน 1 แห่ง