องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาคำ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาคำ
นางสาวกฤษณา โสวรรณี (ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
(ว่าง)
(ว่าง)
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวรจน์ระพี  พิมพา
นายธวัชชัย บุรุษ นางสาวชรินรัตน์ พัฒนาสันต์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวประสพสุข เจริญวัย นางสาวอนุสรา ติถา (ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้