องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 


  นางสาวชลธิชา เทศกูล
  หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวชลธิชา เทศกูล นางสาวพรรณวรัท ชาญเจริญ
นางสาวปวีณา ชนิดนอก
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนายณัฐพล ศรีม่วง (ว่าง)
ว่าที่ร้อยเอกธนโชติ อินธนูจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  นิติกร นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


(ว่าง)
นางสาวจิราภรณ์ หมายใหญ่กลาง
นายกัมปนาท พาโคกทม
เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


จ่าเอกชาญชัย สุขประเสริฐ
นางสาวจันทร์เพ็ญ เฟื่องจันทึก นางสาวณัฐชานันท์ ศิริจันดา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว


นางสาวรสสุคนธ์ ทองดี
นางสาวพรสวรรค์  เสร็จกิจ นางสาวนฤทัย  แช่มขุนทด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 

 นายโรม  ศรีจันทุม
 นางสาวแสงเดือน ใหญ่ตะขบ
(ว่าง)
 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


(ว่าง)
 นายสิทธินันท์  ขันแขง นายธนบดี ญาณสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานขับรถดับเพลิง นายกลวัชร หลุยจันทึก นายวิทยา ขานจันทึก (ว่าง)
 พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์

นายกรวุฒิ ศรีธร นายจักรกริช อินสุข นางบุหงา ศรีธร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ภารโรง คนงาน


นางสาวเรณู ขานจันทึก
นางสาวทิพย์ศิริ นันทเขตต์ นางสาวอวัสดา บุดสาเดช
 คนงาน  คนงาน คนงาน

นายสมชาย เชื้อจันทึก  นางสาวดวงหทัย ศรีธร นางสาวปนิตา แจ้งไอศูรย์
คนงาน
คนงาน คนงาน
   
(ว่าง)  นายอนันต์ เนินกลาง
  นายชนะชัย ช่วยงาน
คนงาน  พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง