วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวจันทร์เพ็ญ เฟื่องจันทึก ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวดวงหทัย ศรีธร ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวนภาพร แจ้งไพร ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวสมฤทัย แก้วเก่ง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวอวัสดา บุดสาเดช ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นายเจริญ วงษ์อาจ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาตู้แช่น้ำดื่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอยชัยพฤกษ์) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 224.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 896.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง