วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลาววัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านประดู่บาก (ซอยบ้านนายอำเภอ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรหรือรวมพื้นที่ผิว/ไหล่ทาง/ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สาธารณสุข)รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-5411 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 011-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(กองช่าง)เครื่ิองถ่ายเอกสาร Fuji xerox S-2010 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-56-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สาธารณสุข)รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-5411 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ จำนวน 33 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)โคมถนน LED จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างเรียงหินธรรมชาติกันน้ำกัดเซาะถนนพัง หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณฟาร์มม้าพรอนันต์) หินธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ความยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.50 เมตร หรือพื้นที่เรียงหิินธรรมชาติกันน้ำกัดเซาะไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง