วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นางสาวธนัชพร เพ็ขรสุข ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรปรับเกลี่ยถนน หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ หมู่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (ถนนสายบ้านนา-ขนงพระเหนือ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (คุ้มบ้านหนองกรวด) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแม็คโคขุดดิน วางท่อเมนประปา หมู่ 7 และ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประดู่บาก (ซอยนายสนอง) หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง ซอยเมษา หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์(กองคลัง)หมายเลขทะเบียน คบษ-530นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง