วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ (สำนักปลัด) ทะเบียน กต-4128 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซม ปรับปรุง บ้านพักพนักงานส่วนตำบล(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้านพักพนักงานส่วนตำบล(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำผังโครงสร้างองค์กร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัฑณ์ 416-56-0027 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด)จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดเพื่อวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง