วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นางสาวอุบลรัตน์ นงค์สันเทียะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายครรชิต เบิกบาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายธวัชชัย รัตนสิงห์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ 420-44-0005 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม(สำนักปลัด) จำนวน 2 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ(กองช่าง)ขุดวางท่อประปาหมู่ 5 บ้านขนงพระกลาง(ซอยครูโรมรัน) หมู่ 7 บ้านประดู่บากและขุดรื้อป่าบริเวณเขตทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)หินคลุก จำนวน 16 เที่ยวๆละ 1,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙)จำนวน ๑๗ ชุด(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง