วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดขนงพระเหนือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ขนงพระ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)หินคลุก จำนวน ๒ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์ศรีมงคล(คุ้มสี่แยกพัฒนา - บ้านนายอำนวย) หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 790.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล หมู่ ๘ บ้านหนองตะกู(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตบดิน(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๘๖-๖๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขนงพระกลาง (ซอยสุจิปุริ) หมู่ที่ 5 ท่อระบาย คสล.0.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร พร้อมบ่อพักตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 3.00 เมตรื พร้อมคืนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า (ซอยสไบทอง) วางท่อระบายน้ำ คสล 0.60 ม. จำนวน 95 ท่อน และบ่อพักน้ำจำนวน 10 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง