วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมคอมพิวเตอร์(กองคลัง) BROTHER WT-223CL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(สาธารณสุข) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-7242 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายชัชวาลย์ การชะนะกาศ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวอวัสดา บุดสาเดช ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวรสสุคนธ์ ทองดี ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวจันทร์เพ็ญ เฟื่องจันทึก ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางทิพวรรณ อินสุข ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุข) นายอำนาจ ไทยกลาง ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุข) นายสม อิ่มจันทึก ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายพีรวัส เรือนทอง ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง