วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะกู หมู่ที่ 8 (ซอยบุญเทา) ขนาดผผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 194.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 776 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้านขนงพระใต้ (ซอยตาแตมป์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 183 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1x4 เมตร จำนวน 1 ป้าย (กองช่าง) โครงการปฏิบัติงานราชการนอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางคลองกระโดด (โดยทำการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส) หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณคลองกระโดด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างโครงการขยายเขตไหล่ทางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนา-บ้านขนงพระเหนือ) หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 240x120 cm. จำนวน 1 ป้าย(สำนักปลัด)โครงการเด็กดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุการสาธิต(สำนักปลัด)โครงการเด็กดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่หมู่ที่ 3บ้านบุกระเฉด(บริเวณหน้าโรงแรมออซีซั่น)เชื่อมหมู่ที่ 14 (หน้าค่ายลูกเสือปากช่องแคมป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ทะเบียน 85-7242 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง