วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (ซอยศาลเจ้าพ่อ-ซอยนายโล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ซอยบ้านพวงมาลัย) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,090.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุข) รถบรรทุกกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-7542 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างโครงการติดตั้งฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (บริเวณคุ้มร่วมใจ ซอยนายประภาส) ขนาด 0.50 x 0.60 เมตร จำนวน 532 ฝา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (บริเวณซอยเมษา) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,540.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างห้องปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 6.00 พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด (ซอยข้างร้านค้า ส.อบต.เสริม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุด้านการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง