วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๘-๐๖๓๘ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๔-๐๐๐๒ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้ (ซับเมิร์ช) พร้อมอุปกรณ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรองถังน้ำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้ (ซับเมิร์ช) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรื้อกระจก(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งแบบ DSLR (EOS) EOS ๑๕๐๐D kit (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง