วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สาธา)ซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-7242 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแม็คโคขุดดิน ซ่อมท่อเมนประปา ม.1 บ้านขนงพระเหนือ ซอยบ้านนายอาทิตย์ สาสูงเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อทรายอะเบท และ น้ำยาพ่นกำจัดยุงผสมน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (บ้านขนงพระใต้-บ้านบุกระเฉด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สำนักปลัด) ซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กพ-4470 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมผิวทางลาดยางแบบสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการดูแลรักษาสนามฟุตบอลและปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (ซอยอารีเขาใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด) โอนเพิ่ม