วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านซับสวอง หมู่ที่ 6 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม (ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่ - คุ้มเจริญจิตร) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 860.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 5,160.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  เม.ย. 2565
จ้างโครงการติดตั้งการ์ดเลนและไฟกระพริบ หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล(สามแยกบ้านนางดวง) จุดที่ 1 ติดการ์ดเลน ยาว 30 เมตร จุดที่ 2 ติดการ์ดเลน ยาว 40 เมตร พร้อมไฟเตือนชะลอความเร็ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ(คุ้มคลองเสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(สำนักปลัด) ทางจ่ายน้ำข้อแยกตัว Y ขนาด 2.5x2.5x2.5 มีวาล์วเปิด-ปิด 2 ข้าง แบบอลูมิเนียมสีแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานพร้อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระแฉด (บริเวณสามแยกบุกระเฉด) หมู่ที่ 3 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (คุ้มบ้านสายหมอก) ขุดเจาะบ่อบาดาล 100 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC.ชั้น13.5มอก.17-2532 หรือจะต้องได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง